Artikel 5 Maatschappelijk

 

5.1          Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a        maatschappelijke en culturele voorzieningen;

b        wonen op de verdiepingen;

c        horeca categorie 1, 2 en 3;

d        aan-huis-verbonden beroepen;

e        tuinen, erven en verhardingen;

f         parkeervoorzieningen;

g        groenvoorzieningen;

h        voorzieningen voor verkeer en verblijf;

 

alsmede voor:

i         het behoud en herstel van de waardevolle elementen en structuren en de bestaande ruimtelijke karakteristiek ingevolge de aanwijzing van mijnkolonie Treebeek-Haansberg tot beschermd dorpsgezicht.

 

5.2          Bouwregels

 

5.2.1       Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a        Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.

b        Het aantal bouwlagen mag niet minder bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding ‘minimum aantal bouwlagen’ en mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal bouwlagen’.

c        De maximale bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van het maximum aantal bouwlagen.

 


5.2.2      Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

a        De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.

b        De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.

 

5.3          Nadere eisen

 

a        Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de afmetingen van bebouwing.

b        De onder a genoemde nadere eisen mogen slechts worden gesteld voor het behoud van en ter voorkoming van de aantasting van de waardevolle elementen en structuren en de bestaande ruimtelijke karakteristiek ingevolge de aanwijzing van mijnkolonie Treebeek-Haansberg tot beschermd dorpsgezicht.