Artikel 15 Algemene wijzigingsregels
15.1 Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd de bestemmingen te wijzigen, ten aanzien van de plaats van de bestemmingsgrenzen, voorzover de afwijking van geringe aard is en ten aanzien van ondergeschikte punten, wanneer dit met het oog op praktische uitvoering gerechtvaardigd is, respectievelijk indien de aanpassing aan de terreingesteldheid dit noodzakelijk maakt en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.
15.2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Recreatie te wijzigen in die zin dat de grootte van het bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'speeltuin' wordt aangepast.
15.3 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied - 1' de bestemming 'Recreatie' te wijzigen ten behoeve van bebouwing voor de speeltuin mits gebruik is gemaakt van de wijzigingsbevoegd als bedoeld in artikel 15.2 met dien verstande dat:
  1. de bouw- en goothoogte maximaal 3,5 meter bedraagt;
  2. het bebouwingsoppervlakte maximaal 80% bedraagt.
15.4 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied - 2' de bestemming 'Recreatie' te wijzigen ten behoeve van een kassagebouwtje voor het blotenvoetenpark met dien verstande dat:
  1. de bouwhoogte maximaal 2,5 meter bedraagt;
  2. het bebouwingsoppervlakte maximaal 6 m2 bedraagt.