Artikel 16 Algemene procedureregels
16.1 Ontheffing
Op de voorbereiding van een besluit tot ontheffing is de volgende procedure van toepassing:
  1. een ontwerp van het besluit ligt met bijbehorende stukken gedurende 4 weken op het gemeentehuis ter inzage;
  2. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging vooraf bekend in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op gebruikelijke wijze;
  3. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen;
  4. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbende bij burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het ontwerp van het besluit.