Artikel 18 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als Regels van het bestemmingsplan Schutterspark
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Brunssum, gehouden op .
De griffier, De voorzitter,