direct naar inhoud van Inhoudsopgave
Plan: Poorterstraat Brunssum
Status: vastgesteld
Plantype: omgevingsvergunning
IMRO-idn: NL.IMRO.0899.OvPoorterstraat-VA01

Inhoudsopgave

Verantwoording en Status

Titel: Poorterstraat Brunssum, gemeente Brunssum

Initiatiefnemer: Weller Vastgoed Ontwikkeling B.V., Honigmannstraat 102, 6411 LM HEERLEN

Definitief: 25 mei 2021

afbeelding "i_NL.IMRO.0899.OvPoorterstraat-VA01_0001.jpg"  
Post-en kantooradres:  
Steeg 12  
5975 CE Sevenum  
M: 06-30202996/06-48800953  

© 2021 Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem gebruikt worden voor het doel waarvoor het is vervaardigd en met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening.

Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening geeft in ieder geval geen toestemming aan de opdrachtgever om dit document te gebruiken of te laten gebruiken indien facturen niet of niet volledig voldaan zijn. Alle rechten voorbehouden.