Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bestemmingsplan Loogstraat 23 te Brunssum
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0899.BPloogstraat23-vast

Artikel 6 Algemene bouwregels

6.1 Algemeen

Het is verboden op de in het plan begrepen gronden enig bouwwerk te bouwen, waarbij de op de verbeelding aangegeven bouwgrens wordt overschreden, behoudens overschrijdingen, die volgens deze regels zijn toegestaan.

6.2 Ondergronds bouwen

Ten aanzien van het oprichten van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende bouwregels:
a. ondergrondse bouwwerken mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en de bouwaanduiding ‘bijgebouwen’ worden opgericht;
b. binnen de bouwaanduiding ‘bijgebouwen’ bedraagt de maximaal toegestane oppervlakte aan ondergrondse bijgebouwen 75 m2, verminderd met het oppervlak aan bovengrondse bijgebouwen, waarbij het maximaal toegestane oppervlak aan bovengrondse bijgebouwen binnen de bouwaanduiding ‘bijgebouwen’ maximaal 60 m2 bedraagt;
c. de maximale bouwdiepte, inclusief de fundering, bedraagt 3 meter onder peil.