Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bestemmingsplan Loogstraat 23 te Brunssum
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0899.BPloogstraat23-vast

Artikel 9 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
1. bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 15 meter worden verschoven;
2. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig worden geschaad ;
3. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig worden geschaad.