Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Ontwikkeling Afvalzorg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0899.BPOntwAfvalzorg-VG01

Artikel 3 Bedrijventerrein

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten in de sfeer van afvalverwerking, zoals nader gespecificeerd in bijlage 1 bij deze regels; 
met de daarbij behorende: 
b. verkeersvoorzieningen;
c. parkeervoorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. nutsvoorzieningen;
f.  water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2.1 Gebouwen

a. er is één bedrijfswoning toegestaan, ter plaatse van de specifieke aanduiding 'bedrijfswoning' op de verbeelding;
b.bedrijfsgebouwen worden binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak gebouwd;
c. de goothoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt ten hoogste 8 meter;
d. in afwijking van lid b mag binnen de gebiedsaanduiding 'Wro-zone - bouwzone' één bedrijfsgebouw worden opgericht met een maximale hoogte van 8 meter en een maximale oppervlakte van 1200 m2;
e. het in het vorige lid bedoelde gebouw moet landschappelijk worden ingepast.

3.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid 2.1 onder d en toestaan dat een groter gebouw wordt gerealiseerd, met een maximale oppervlakte van 1500 m2.

3.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat ook andere bedrijven dan de op bijlage 1 vermelde bedrijven kunnen worden toegelaten, wanneer uit milieuhygiënisch onderzoek is gebleken dat hierdoor geen strijd met een goede ruimtelijke ordening ontstaat.