Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Ontwikkeling Afvalzorg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0899.BPOntwAfvalzorg-VG01

Artikel 5 Natuur

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 1. natuurontwikkeling; 
met daarbij behorende:
 1. extensieve recreatie;
 2. paden, wegen en verhardingen;
 3. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 4. groenvoorzieningen;
 5. nutsvoorzieningen.
 

5.2 Bouwregels

Op voor 'Natuur' aangewezen gronden mogen uitsluitend bij de bestemming behorende andere bouwwerken worden gebouwd, met een maximale bouwhoogte van 2 m.

5.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

5.3.1 Vergunningsplichtige werken

Het is verboden op of in de in de gronden binnen de bestemming Natuur zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren en/of uit te laten voeren:
 1. het wijzigen van het profiel van de bodem;
 2. het aanbrengen van bossen en houtopstanden;
 3. het vellen of rooien van houtgewas of het verrichten van werkzaamheden die de dood of ernstige beschadiging van het houtgewas tot gevolg kunnen hebben;
 4. het aanbrengen van verhardingen, waaronder mede begrepen het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden;
 5. het dempen van wateren en kolken;
 6. het bodemverlagen of afgraven van gronden ;
 7. tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
 8. graafwerken en heiwerken of het in de grond drijven van scherpe voorwerpen dieper dan 0.30 m.
  .

5.3.2 Uitzonderingen

Het in artikel 5 lid 3.1 vervatte verbod geldt niet voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden:
a. die worden verricht conform het Inrichtingsplan voor de natuurontwikkeling, zoals weergegeven in bijlage 2 bij deze regels;
b. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning is verleend;
c. die ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;
d. die het normale beheer en onderhoud betreffen.

5.3.3 Voorwaarden

De in genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien en voor zover door de werken en werkzaamheden geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen van de bestemming.