Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Ontwikkeling Afvalzorg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0899.BPOntwAfvalzorg-VG01

Artikel 9 Algemene gebruiksregels

9.1 Gebruiksverbod

Het is verboden de in de artikelen 3 tot en met artikel 5 bedoelde gronden en bouwwerken te gebruiken en/of te doen en/of te laten gebruiken en/of in gebruik te geven op een wijze of tot een doel strijdig met de aan die grond of aan dat bouwwerk gegeven bestemming, zoals die nader is aangeduid in de bestemmingsomschrijving.

9.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik als bedoeld in artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening wordt in ieder geval begrepen:
 1. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met
  uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte
  gebruik en onderhoud;
 2. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik
  onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik
  voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
 3. een gebruik van gronden en bouwwerken voor raamprostitutie en straatprostitutie, een
  seksinrichting en/of escortbedrijf, een coffeeshop, growshop, headshop en/of smartshop,
  een groothandel van producten die in het maatschappelijk verkeer worden aangeduid als
  smart-, head-, en/of growshopproducten en een belhuis, met dien verstande dat een ten
  tijde van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan bestaande seksinrichting,
  escortbedrijven, coffeeshop, growshop, headshop, smartshop, groothandel in smart- headen
  growproducten of belhuis, uitsluitend op de begane grond, wordt toegestaan waarbij
  het gebruik niet mag worden vergroot en het gebruik na onderbreking niet mag worden
  hervat;
 4. het gebruik ten behoeve van detailhandel;
 5. het gebruik van niet-bebouwde grond als permanente staan- of ligplaats van
  demonteerbare of verplaatsbare inrichtingen voor de verkoop van etenswaren en/of
  dranken;
 6. het permanent bewonen van recreatiewoningen, kampeermiddelen en andere onderkomens en gebouwen die niet voor permanente bewoning bestemd zijn;
 7. het gebruik van niet-bebouwde gronden als staan- of ligplaats voor kampeermiddelen.
   

9.3 Afwijken gebruiksverbod

Burgemeester en wethouders wijken met een omgevingsvergunning af van het bepaalde in artikel 9 lid 1 als strikte toepassing van het gebruiksverbod leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.